Verejné obstarávania

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Obec Žakarovce je podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  verejným obstarávateľom  a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác  a poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
S prihliadnutím na § 22 rovnakého zákona  zriaďuje na svojom webovom sídle  svoj „Profil verejného obstarávateľa“, kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Obec Žakarovce
Sídlo: Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán, starosta obce
IČO: 00329801
Tel.: + 421 53 4821 401
E-mail: zakarovce@zakarovce.sk
Internetová adresa: www.zakarovce.sk

Druh verejného obstarávateľa:
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:
§ 6 ods. 1, písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecná verejná správa

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6156?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00329801&obec=%C5%BDakarovce&month=&year=2018&text=

 

 

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2018

Súhrnná správa za rok 2018

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2017

Súhrnná správa rok 2017

 

 

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk