Verejné obstarávania

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Žakarovce je podľa zákona č.345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

S prihliadnutím na § 148 vyššie uvedeného zákona bola Obec Žakarovce povinná zriadiť v osobitnej časti elektronického Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie svoj profil, v ktorom uverejňuje zákonom stanovené informácie a dokumenty.

V prípade záujmu je možné informácie obsahujúce Profil Obce Žakarovce ako verejného obstarávateľa nájsť na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na nižšie uvedenom webovom odkaze:

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Obec Žakarovce
Sídlo: Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán, starosta obce
IČO: 00329801
Tel.: + 421 53 4821 401
E-mail: zakarovce@zakarovce.sk
Internetová adresa: www.zakarovce.sk

Druh verejného obstarávateľa:
Regionálny alebo miestny orgán

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecná verejná správa

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6156?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00329801&obec=%C5%BDakarovce&month=&year=2018&text=

 

 

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2018

Súhrnná správa za rok 2018

 

 

 

Prehľad realizovaných verejných obstarávaní za rok 2017

Súhrnná správa rok 2017

 

 

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk