2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

VZN č. 8/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo pouzívania alkoholických nápojov

VZN č. 9/2011

____________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

VZN č. 10/2011 o výške príspevku ...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Doplnok č. 1/2015  k  VZN č. 10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov....

Doplnok č. 1/2015  k VZN č. 10/2011

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk