2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 Obce Žakarovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN č. 1 Obce Žakarovce, ktorým asa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce - ZRUZŠENÉ

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi....

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk