2008

 Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych komunikácií na území obce Žakarovce

VZN o používaní miestnych komunikácií

__________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov

VZN o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk