2020

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________--
Správa o výsedku kontroly z  kontroly poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2019 z rozpočtu obce Žakarovce

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Správa o výsledku kontroly - inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019
 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk