Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

23.06.2020 08:43

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybaraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vyplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslalo záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja", ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Záverečné stanovisko je dostupné k nahliadnutiu, vyhotoveniu kópie, odpisov a výpisov  na obecnom úrade  počas pracovných dňoch v čase od 7:30- 15:30. 

 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk