2021

P.č. Dodávateľ/príjmateľ   Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 
Zmluva o spolupráci               USVRK-OIP-2020/001620-093                  07.01.2021 Zmluva o spolupráci -NP MRK-1
2. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 1/2021   11.01.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
3. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190054645   11.01.2021 úrazové poistenie 2021
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb 5190054646   11.01.2021 úrazové poistenie 2021 646
5. Ing. Jozef Guza Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2/2021 316 € 18.01.2021 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu-Guza
6. O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 2410145577   19.01.2021 Kúpna zmluva O2
7. KOSIT a.s., Košice Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov ZM-KO-OD-21-0057_ZoD 2021/JOT   26.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
8. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke     16.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
9. NATUR_PACK, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov     16.03.2021 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému..-NATUR-PACK
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/46   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
11. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/44   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
12. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 3/2021 1 €/ rok 01.04.2021 Zmluva o nájme pozemku -Urbár
 
13. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 4/2021 1 €/ rok 14.4.2021 Zmluva o nájme pozemku - Urbár
14. Emília Blažovská Príkazná zmluva 5/2021 360 € 11.05.2021 Príkazná zmluva-Blažovská
15. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 1421 437 1 400 € 12.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO
16. Fúra s.r.o., Rozhanovce Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020 6/2021   24.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu 2021
17. JUDr. Monika Meňhertová - advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 7/2021 145 €
mesačne
31.05.2021 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 2021
18. MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 8/2021 40 € / 1 posudok 04.06.2021 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk