2017

P.č.   Dodávateľ  Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma    v  €    Dátum   uzatvorenia  Súbor
1. Komunálna poistovňa              Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190032956  39,00  01.01.2017  kom.poisť.
2. Cleerio SK s.r.o. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb    672,00  29.03.2017  Cleerio
3. ZO SZZP Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku    300,00  31.3.2017  ZOSZZP
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku    500,00  31.3.2017  Zmluva
5. Remek, s.r.o Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva 2000/741  114,00  05.05.2017  zmluva Remek
6. JUDr. Monika Meňhertová - advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci    145,00  31.05.2017  Zmluva
7.  Dobrovoľná požiarná ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... 147387 1 400,0  26.6.2017

 Zmluva o poskytnutí  dotácie

8.  BITUNOVA spol. s.r.o. Zvolen Zmluva o dielo "Oprava miestnych komunikácií v obci Žakarovce"  72017 21 492       10.07.2017 Zmluva o dielo- BITUNOVA
9. Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb     28.7.2017 Slovak Telekom
10. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Sponzorská zmluva   200,00 21.08.2017 Sponzorská zmluva
11. Obec Žakarovce Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     23.08.2017 Zmluva o bud. zmluve
12. Komunálna poistovňa Skupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie 4801900401   01.09.2017 Poistenie 
13. Súkromná spojená škola SEZ Krompachy Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov 13/2017   04.09.2017 Zmluva SSŠ
14. Komunálna poisťovňa Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 4801900401 14/2017   19.09.2017 Dodatok č.1 k poistnej zmluve 
15. STABILITA, d.d.s., a.s. Dodatok č.1 k zamestnávatelskej zmluve číslo 100000341 15/2017   01.10.2017 Dodatok k zmluve STABILITA dds.
16. Hudobná skupina KUFER Zmluva o učinkovaní 16/2017 200,00 22.10.2017 Zmluva o účinkovaní
17. O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 17/2017   06.12.2017 Zmluva O2
18. Stela Garančovská Príkazná zmluva 18/2017 150,00 20.12.2017 Príkazná zmluva

 

 

 

 

                                        Poskytnuté dotácie na rok 2019        vo výške 3000   a  4000 €  

 

 

                                        

 

         

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

  

Kontakt

Obec Žakarovce 053/4821 401 zakarovce@zakarovce.sk